ข้อมูลนักเรียน

 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ประจำปีการศึกษา 2555

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

ครูประจำชั้น

อนุบาล  1

8

7

15

นางอำภร  โสกำปัง

อนุบาล  2

4

6

10

นางอำภร  โสกำปัง

รวม

12

13

25

 

ประถมศึกษาปีที่  1

3

4

7

นางสมพร  แสงเพ็ชร

ประถมศึกษาปีที่  2

5

6

11

จ.ส.อ.สมบูรณ์  ชัยจันทึก

ประถมศึกษาปีที่  3

4

5

9

นางสาวณัฏฐินี  เคล้าเครือ

ประถมศึกษาปีที่  4

4

6

10

นางพร้อมพรรณ  ธรรมวงษา

ประถมศึกษาปีที่  5

2

1

3

นางพร้อมพรรณ ธรรมวงษา

ประถมศึกษาปีที่  6

11

2

13

นางขวัญใจ  กล้าหาญ

รวม

29

24

53

 

รวมทั้งสิ้น

41

37

78