วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

>>วิสัยทัศน์

      โรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์   ประสานทุกฝ่ายร่วมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  สนุกกับการเรียนรู้ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

>>พันธกิจ

  1. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
  2. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ครูและผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง
  3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
  4. ฟื้นฟูและสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล

>>เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
  3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  4. ครูมีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  5. ครูและผู้เรียนเห็นคุณค่า  ร่วมสืบสานเอกลักษณ์  และวัฒนธรรมท้องถิ่น
  6. ครูและผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี  ในการบริหารจัดการ  และการจัดการเรียน การสอน
  7. สถานศึกษา  มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการมีภาพลักษณ์ที่ดี  เป็นที่ยอมรับจากสังคม

>>กลยุทธ์

  1. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ  ทางเทคโนโลยี  เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
  2. กลยุทธ์ปลูกฝังคุณธรรม  ความสำนึกในความเป็นชาติไทย  และวิธีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง  ครอบคลุม  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ
  4. กลยุทธ์พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
  5. กลยุทธ์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

 

>>คำขวัญประจำโรงเรียน

  คุณธรรมเด่น      เน้นวิชาการ   ประสานชุมชน

                                                 

>>ปรัชญา

วิริเยน  ทุกขมจเจติ    บุคคลจักล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

 

>>สีประจำโรงเรียน

ฟ้า  -  แดง

 

 

 

>>นโยบายการบริหารงาน

 

        พากเพียร   คุณธรรม   ปัญญา

 

>>นโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์

      1. จัดการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักในการปฏิบัติงานด้านการศึกษา

      2. แข่งขันพัฒนาตนเองในการจัดการศึกษาโดยเน้นคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนให้อ่านออกเขียนได้ คิดและแก้ปัญหาเองเป็น สามารถนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

     3.  อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม มรรยาท การปฏิบัติตนแบบสังคมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในกระบวนการเรียนการสอน

     4.  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูอาจารย์ในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียน การสอนโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

     5. โรงเรียนมีเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

     6. โรงเรียนเน้นให้ครูในสังกัดใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

    7. โรงเรียนใช้บุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรสอนวิชาชีพ

    8. อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมประเพณี มรรยาทอันดีงามในการปฏิบัติตนตามแบบสังคมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ในกระบวนการเรียนการสอนทั้งนี้อาจสรุปได้ว่า การดำเนินการใด ๆเป็นการดำเนินการเพื่อให้นักเรียน เป็นคนดี คนเก่ง เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างเป็นสุข

>>ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการศึกษาของโรงเรียนบัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์

1.  โรงเรียนขาดแคลนวัสดุ ครุภัณฑ์ สื่อ ต่าง ๆ ตลอดจนสื่อ เทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาช่วยในการ  จัดการเรียนการสอน

2.  บุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถไม่ตรงกับงานที่ทำและได้รับมอบหมาย

3.  ประชากรในเขตบริการยังยากจนและขาดแคลน

>>การแก้ปัญหาของโรงเรียน

1.  ขอสนับสนุนและบริจาคผู้มีจิตศรัทธาในการบริจาค และจัดทำผ้าป่าเพื่อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษานอกเหนือจากงบประมาณของทางราชการ
2. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งข้าราชการครูในสังกัด เข้าอบรม ประชุม สัมมนา การนิเทศ  ศึกษาดูงาน และเข้าศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ้น